پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 260 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﮑﺮﺩﻩ ! ؟ اخبار محرمانه از منابع ديگر

ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 260 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﮑﺮﺩﻩ ! ؟

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - سايت اصلاح طلب كلمه در مطلبى نوشت: ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ 537 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ 260 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺣﻮﺯﻭﯼ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ . كلمه مى افزايد: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺩﻋﻮﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﺯﺩﻩﺍﯾﻢ ! ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، 260 ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ؟ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﻋﻮﺗﯽ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺟﺰﻭ 260 ﻧﻔﺮﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ اين سايت در ادامه سوال خود نوشت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ، ﮐﺪﺍﻡ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺳﺖ؟ كلمه مطالب مطرح شده توسط مسئولان برگزارى آزمون اجتهاد را ﺩﻻﯾﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺵ دانسته و اين نهادها را ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻪﯼ ﺧﻮﺩى عنوان كرده است. اين سايت براى اثبات ادعاى خود نوشت: اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 89 ﻧﯿﺰ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﺩﺳﺘﻐﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ‏« ﭘﺴﺖ ﺩﻋﻮﺕﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‏» . ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 92 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﻢ ! ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺭﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻭ ﺑﯽﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺘﯽ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻣﻀﺤﮏ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺬﻑ ﺑﯽﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ؟ كلمه در ادامه اورده است: ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﯼ ﺩﺭ ﻗﻢ ﮐﻪ ﺩﺭزﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ، ﺷﻠﻮﻍﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼﺱ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ . اين سايت در پايان در واكنش به اظهارات شخصيت هاى سياسى اصولگرا درباره وجود فتنه اى بزرگتر در آينده، مدعى شد: ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تاج: پک نظر ویلموتس را عوض کرد

سرمربی پرسپولیس در رادار الاهلی

العین - استقلال؛ شام آخر فرهاد

استقلال؛ جیب خالی، پز عالی

پرسپولیس - السد؛ خداحافظی با اسطوره

اختلاف مالی به آدم ربایی ختم شد

کربکندی: در فوتبال، آدم کر، کور و لال می‌خواهند

زیدان تهدید به ترک رئال کرد

نقش رونالدو در جدایی آلگری از یوونتوس

واکنش انصارالله به درخواست عربستان

آلودگی هوا به تمام اندام‌های بدن آسیب می‌زند

رمال مجازی کلاهبردار در کرج دستگیر شد

علل افزایش «سزارین» در کشور چیست؟

آیا فقر آهن دارید؟

مهم‌ترین عامل مرگ در ایران و دنیا

بایرن مونیخ هفتمین قهرمانی متوالی‌اش را جشن گرفت

پاسخ به چند شبهه پربسامد در موضوع حجاب

عکس/ دیدار اهالی فرهنگ و هنر با رئیس جمهور

در گفت و گوی عصرگاهی تلفنی تاج و وطنخواه چه گذشت؟

دستگیری سارقان میلیاردی منازل تهران

منچستر سیتی مقتدرانه قهرمان شد

هیچگاه در برابر زورگویی دشمن تسلیم نخواهیم شد/دولت باید برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران تلاش کند

بازیگر نورچشمی، رئیس‌ صنف شد

«آبمیوه» به اندازه نوشابه خطرناک است

«خانم قشنگ»ها تا کی مهمان تهران هستند؟

همکاری ایاد علاوی با 13 سرویس جاسوسی غربی

صحبت‌های جدید آزمون درباره سریک

پاسخ دندان شکن عراق به آل خلیفه

گره گرانی مسکن از کجا باز می‌شود؟

انتقاد بازیگر هالیوودی از بی‌اخلاقی سریالی که در ایران منتشر شد

آقای سفیر! وظیفه شما هشدار به اروپا است نه ارسال پیام ضعف

بعیدی‌نژاد: اقدام ایران پس از مهلت 60 روزه در چارچوب برجام خواهد بود

استراتژی جدید استقلال برای تمدید قراردادها

رایزنی شهرداری تهران با ارگانهای نظامی

تنگ‌تر شدن عرصه بر نتانیاهو

حکایت جدید از اعتصاب استقلالی‌ها

سکه 500 هزار تومان حباب دارد

ترابی: با جوسازی نمی‌توان قهرمان شد

حادثه برای پرواز تبریز به تهران

اعتراض چین به پمپئو درباره اقدامات آمریکا علیه ایران

تولد کودکی با زائده‌ای وحشتناک روی صورت +عکس

جزئیات فرود پرواز فرانکفورت در فرودگاه تبریز

مقیاس عمل اطلاعات سپاه کل نظام و انقلاب و جغرافیای تهدید علیه ایران است/ نظام آمریکا دچار پوکی استخوان است

10 دلیل موفقیت برانکو در پرسپولیس

تکلیف افزایش حقوق دانشجومعلمان مشخص شد

چه کسی روحانی اهل سنت ایرانی را ترور کرد؟

اختلاف در دادسرای تهران و بابل بر سر مهناز افشار

چرا استقلال با شفر وارد مذاکره نمی شود؟

چرا ویلموتس قرارداد نبسته از ایران رفت؟

یک ادغام در سازمان اطلاعات سپاه