پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 260 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﮑﺮﺩﻩ ! ؟ اخبار محرمانه از منابع ديگر

ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 260 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﮑﺮﺩﻩ ! ؟

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - سايت اصلاح طلب كلمه در مطلبى نوشت: ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ 537 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ 260 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺣﻮﺯﻭﯼ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ . كلمه مى افزايد: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺩﻋﻮﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﺯﺩﻩﺍﯾﻢ ! ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، 260 ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ؟ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﻋﻮﺗﯽ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺟﺰﻭ 260 ﻧﻔﺮﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ اين سايت در ادامه سوال خود نوشت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ، ﮐﺪﺍﻡ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺳﺖ؟ كلمه مطالب مطرح شده توسط مسئولان برگزارى آزمون اجتهاد را ﺩﻻﯾﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺵ دانسته و اين نهادها را ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻪﯼ ﺧﻮﺩى عنوان كرده است. اين سايت براى اثبات ادعاى خود نوشت: اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 89 ﻧﯿﺰ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﺩﺳﺘﻐﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ‏« ﭘﺴﺖ ﺩﻋﻮﺕﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‏» . ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 92 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﻢ ! ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺭﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻭ ﺑﯽﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺘﯽ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻣﻀﺤﮏ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺬﻑ ﺑﯽﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ؟ كلمه در ادامه اورده است: ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﯼ ﺩﺭ ﻗﻢ ﮐﻪ ﺩﺭزﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ، ﺷﻠﻮﻍﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼﺱ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ . اين سايت در پايان در واكنش به اظهارات شخصيت هاى سياسى اصولگرا درباره وجود فتنه اى بزرگتر در آينده، مدعى شد: ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ژاوی جایگزین والورده می‌شود؟

ایدز؛ واکسن دارد؟

رباتی که به جای دانش آموز غایب به مدرسه می‌رود +عکس

تیم منتخب هفته هجدهم لیگ برتر

زمان جدید پرداخت "بسته حمایتی" به جاماندگان

چه زمانی باید درمان دارویی فشار خون را آغاز کرد؟

مدیر فنی تیم ملی می‌شوم اما سرمربی نه!

تراکتور ترین‌های هفته را درو کرد

جزئیات دادگاه قائدی از زبان مادر مرحوم شاکر

شناسایی "رودخانه‌ای" مملو از ستاره در آسمان

این نان خوشمزه قاتل دردهای استخوانی است

340 کشته پس از به ثمر رسیدن یک گل

‌مارمولک دو دست در شهرستان کلات +عکس‌

تغییر شبانه داور بازی پرسپولیس و پدیده!

بن سلمان تحت تدابیر شدید امنیتی وارد پاکستان شد

اسپانیا و امارات نصف زعفران ایران را به نام خود صادر می‌کنند

آمریکا: عربستان حق غنی‌سازی اورانیوم ندارد

ظریف در مونیخ درباره برنامه موشکی ایران چه گفت؟ +فیلم

امضای توافقنامه‌های 20 میلیارد دلاری عربستان و پاکستان

ساخت زیردریایی بعثت و ناوشکن 6500 تُنی در دستور کار صنعت دفاعی

چرا اروپا غیرقابل اعتماد است؟

هنوز برخی باور ندارند که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم

قطبی با فولاد از سد نفت مرزبان گذشت

دست رد سپیدرود به درخواست باشگاه پدیده

حمله ماکرون به جلیقه‌زردها به بهانه یهودی ستیزی

مرزبان: این شکست دردآور است

زیردریایی «فاتح» عازم اولین ماموریت خود شد

زیردریایی "فاتح" مجهز به موشک کروز ضدکشتی

هکرهای چینی‌ به اسرار مخفی «سامانه گنبد آهنین» پی‌بردند

شلیک موشک کروز ضدکشتی از زیردریایی‌های کلاس غدیر

دایی: الریان که تیمی نیست

قضاوت اولیه درباره کیفیت خرید خارجی پرسپولیس

رقیب نتانیاهو به سخنان ظریف واکنش نشان داد

اعلام اسامی تعدادی از محکومان اخیر دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی

ذبح غیرشرعی مرغ‌های منجمد؛ از شایعه تا واقعیت +عکس

آیا «کُردانیسم» تکرار می‌شود؟

دلارهای دایی ناجی سایپا شد!

ایران تنها کشوری که بعد از داعش به ما کمک کرد

واکنش فریبا به مصاحبه شفر علیه کمیته فنی

واریز بسته معیشتی به حساب یک میلیون جامانده

مصاحبه جنجالی ستاره استقلال علیه مدیران: نمی‌توانید، بروید

شفر و افشای مسائل خانوادگی استقلال

واکنش عرب به تهدید بازیکنان پرسپولیس

ابهام بزرگ درباره حضور ترابی مقابل پدیده در جام حذفی

حربه جدیدی که برای فروش خودرو به کار رفت

برانکو: پرسپولیس گزینه قهرمانی نیست

شجاع خلیل‌زاده نرمال نیست!

پراید 47 میلیون تومان شد +جدول قیمت

عضو ضدجاسوسی ارتش آمریکا چگونه جذب ایران شد؟

جدال لفظی قطبی و مرزبان