پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

دهه شصتی‌ها سن بیکاری را بالا بردند اخبار محرمانه از منابع دیگر

دهه شصتی‌ها سن بیکاری را بالا بردند

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال 1396 نسبت به سال قبل 0.9 واحد افزایش داشت اما در همین سال جمعیت بیکار 0.2 درصـد افـزایش داشته است و بازه سنی تراکم بیکاران با افزایش سن دهه شصتی‌ها بالا رفته است.
به گزارش مشرق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌هایی از گزارشی که اخیرا از تحولات اقتصادی کشور در سال 1396 منتشر کرده، به بررسی جمعیت و اشتغال در این سال پرداخته است.
این گزارش اشاره می‌کند: براساس بـرآورد مرکـز آمـار ایـران، جمعیـت کشـور در ســال 1396 بــه 81.1 میلیــون نفــر رســید. ســهم مــردان از کـل جمعیـت کشـور 50.6 درصـد و ضـریب شهرنشـینی 74.4 درصد بوده است. همچنین، در این سال نسبت جنسـی جمعیـت کـه نسـبت مـردان بـه زنـان را نشـان مـیدهـد، معـادل 102.6 بوده است.
بیشتر بخوانید:
بیمه بیکاری در سال 98 چقدر است؟
در ســال 1396 ،تعــداد خانوارهــا در کــل کشــور 24.7 میلیون خانوار بود که 18.6 میلیون خـانوار در منـاطق شـهری و 6.1 میلیون خانوار در مناطق روستایی سکونت داشتند. مطابق گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیـروی کار در سال 1396، جمعیت قعال اقتصادی 26.6 میلیـون نفـر برآورد گردید که در مقایسه با سال قبل از آن 3.1 درصد افزایش نشان میدهد. در این سال جمعیت فعال زنان و مردان به ترتیب 6.9 درصد (معادل 0/340 هزار نفر) و 2.2 درصد معادل (457.3 هزار نفر) افزایش داشتند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال 1396 با 0.9 واحد درصد افـزایش بـه 40.3 درصـد رسید که از میانگین این نرخ طی سالهـای 95-1384 ( معـادل 38.6 درصد) بـالاتر اسـت. انتظـارات مثبـت نسـبت بـه شـرایط اقتصادی کشور پـس از توافقـات بـین‌المللـی، بهبـود نـرخ رشـد اقتصادی به همراه فعال شدن جمعیت غیـر فعـال (بـه ویـژه ورود دانشجویان فارغ‌التحصیل به بازار کار) و امید به یـافتن شـغل در شرایط جدید، در افزایش انگیزه نیروی کار برای حضـور در بـازار کار موثر بوده است. همچنین، نـرخ مشـارکت زنـان و مـردان در سال 1396 به ترتیب 16.0 و 64.5 درصد بود که در مقایسـه بـا سال قبل از آن 1.1 و 0.4 واحد درصد افزایش نشان میدهد.
موجودی اشتغال کـل کشـور در سـال 1396 بـه 23.4 میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن 790.6 هـزار نفـر (3.5 درصد) افزایش داشت.
بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال 1396 در بخش خدمات به میزان 452.5 هزار شغل بود. در بخش‌هـای صـنعت و کشاورزی نیز به ترتیب 287.6 و 48.9 هزار شغل ایجاد شد.در این سال سهم بخشهای خدمات، صنعت و کشـاورزی از کل شاغلین به ترتیب معـادل 50.4 ،32.0 و 17.6 درصـد بـود.
مقایسه سهم‌های مذکور با سال قبل از آن به ترتیـب نشـان‌دهنـده افزایش 0.3 و 0.1 واحد درصدی سهم بخشهای خدمات و صنعت و کاهش 0.4 واحد درصدی سهم بخش کشاورزی است.
تفکیـک شـاغلان اضـافه شـده برحسـب جنسـیت نشـان می‌دهد کـه از مجمـوع 790.6 هـزار شـغل ایجـاد شـده در سـال1396،تعداد 476.2 هـزار شـغل بـه موجـودی اشـتغال مـردان و 314.3 هزار شغل به موجودی اشتغال زنان اضـافه شـده اسـت. بـا اضافه شدن موجودی اشتغال زنان در سه سال اخیر، سهم اشـتغال زنان از کل شاغلان کشور از 14.5 درصد در سال 1393 بـه 17.9درصد در سـال 1396 افـزایش یافتـه اسـت؛ لـذا مـی‌تـوان گفـت تحولات بازار کار در سه سال اخیر به نفع اشتغال زنان بوده است.
در سال 1396 ، نرخ بیکاری کشور توسط مرکز آمار ایـران 12.1 درصد برآورد شد که نسبت بـه سـال قبـل از آن 0.3 واحـد درصد کاهش نشان میدهد.
کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افـزایش بیشتر تقاضای نیروی کار (جمعیت شاغل) در مقایسـه بـا افـزایش عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) بوده اسـت. ایـن نـرخ در منـاطق شهری با 0.3 واحد درصـد کـاهش بـه 13.4 درصـد و در منـاطق روستایی نیز با 0.7 واحد درصد کاهش به 8.2 درصد رسید.
در سال مورد بررسی، نـرخ بیکـاری زنـان بـا 0.9 واحـد درصـد کـاهش نسـبت بـه سـال قبـل از آن بـه 19.8 درصـد و نــرخ بیکــاری مــردان بــا 0.3 واحــد درصــد کــاهش بــه 10.2 درصد رسید.
در سال 1396 ،جمعیت بیکار با 0.2 درصـد افـزایش در مقایسه با سال 1395 بـه 3210.2 هـزار نفـر رسـید. همچنـین، جمعیت بیکار جوانان 29-15 و 24-15ساله به ترتیـب بـا 3.9 و 3.4 درصـد کـاهش همـراه بـود. سـهم بیکـاران در گـروه سـنی 29-15ساله از کل بیکـاران از 72.0 درصـد در سـال 1384 بـه 54.7 درصد در سال 1396کـاهش یافتـه اسـت. رونـد کاهشـی سهم مذکور عمدتاً به دلیل عبـور از اوج جمعیتـی دهـه 1360 و افزایش سن بیکاران است. همچنین، تعداد بیکاران در گروه سنی 29-25ساله از 564 هزار نفر در سال 1384 به 916 هزار نفر در سال 1396 افزایش یافته است.
در سال 1396 ،مبلغ 23386 میلیـارد ریـال تسـهیلات اشتغالزایی از منابع قرض‌الحسنه بانکهـا و موسسـات اعتبـاری غیر بانکی پرداخت شد. از رقم مذکور، 20589 میلیـارد ریـال در قالب «تبصره 16» قانون بودجـه سـال 1396کـل کشـور بـرای اشتغال مـددجویان کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان بهزیستی و الباقی برای متقاضیان مشاغل خانگی اختصاص یافت.
محدودیت منابع قرضالحسنه بانکهـا و اختصـاص آن بـه سـایر موارد مصرح در قانون بودجه کشور، نظیر ازدواج جوانـان و آزادی زنــدانیان، در پــایین بــودن عملکــرد بانــکهــا در تســهیلات اشتغالزایی قرض‌الحسنه موثر بوده است.
علاوه بر موارد مذکور، مطابق «آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 ،«مقرر شده بود مبلغ 200 هزار میلیـارد ریـال تسـهیلات بـانکی بـه طـرح‌هـای اشتغالزای ذیل برنامه «اشتغال فراگیر» (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1396 ) از منابع بانکهای عامل منتخب پرداخت گردد. به رغم وجود برخـی مشـکلات اجرایـی از جملـه عدم دسترسی به سامانه الکترونیکـی وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی و تاخیر در معرفی طرحهـای اشـتغالزا بـه بانـک‌هـای عامل، بررسی آخـرین عملکـرد اجـرای ایـن طـرح نشـان دهنـده پرداخت بالغ بر 1200 میلیارد ریال تسهیلات تا اسفندماه 1396 توسط بانکهای عامل منتخب مـیباشـد. همچنـین، بـا تصـویب «قـانون حمایـت از توسـعه و ایجـاد اشـتغال پایـدار در منـاطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسـعه ملـی» در سال 1396 ،به صندوق توسعه ملـی اجـازه داده شـد تـا معـادل ریالی 1500 میلیون دلار از منابع صندوق به صـورت تلفیقـی بـا منابع بانکی، جهت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در روسـتاها و شـهرهای زیـر 10 هـزار نفـر جمعیـت با اولویت مناطق مـرزی و عشـایری صـرف گـردد کـه تـا پایـان سال 1396 معادل 25 درصد آن بین بانـکهـای عامـل تسـهیم گردید. با توجه به تهیه دستورالعمل اجرایی پرداخـت تسـهیلات در ماههای پایانی سال، پرداخت تسهیلات در قالب قانون فوق تـا پایان سـال 1396 عملکـرد چنـدانی نداشـته و بـه سـال 1397منتقل شده است.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

استعفای یکی از مدیران استقلال

پلیس به داد همسایگان باشگاه پرسپولیس رسید

پشت پرده لغو سفر پرسپولیس به کانادا چه بود؟/رد پای مسائل سیاسی و البته امنیتی

شوکه شدن پوگبا از تصمیم رئال

دلیل جدایی برانکو از زبان شاهرودی

وزیر و برانکو نمی‌خواستند طارمی بماند

10 عامل ابتلا به "بیماری قلبی"

جزئیات توافقات مهم ایران و روسیه‌ در اصفهان

مرکل ایران را تهدید کرد

ترکش‌های جدایی برانکو از جمع پرسپولیس

آخرین اظهارات "مرسی" قبل از مرگ

دو لژیونر و هافبک پرسپولیس در رادار سپاهان

داستان من در ایران تمام شد/ خیلی وقت بود به جدایی از پرسپولیس فکر می‌کردم/به زودی به عربستان می‌روم

شکایت مدیران سابق پرسپولیس از میناوند و ترکاشوند

سخنی با پرسپولیسی‌های ناامید!

جنگ قدرت در پرسپولیس پس از رفتن برانکو

من به پاتوسی 4 میلیارد هم می‌دهم

3 مشتری جدی بیرانوند

یکی دیگر از ستاره‌های استقلال در آستانه جدایی

سرقت از چادرهای مسافران با روش تیغ زنی

ماجرای فراز و فرود افزایش حقوق کارمندان

ماجرای عذرخواهی فیک کوبیاک! +عکس

امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوم

آخرین پیشنهاد استقلال به وریا غفوری

برنامه 44 میلیارد دلاری برزیل در حوزه اینترنت اشیا

جزئیات جدید بلاک چین TON تلگرام افشا شد

سوال جالب مهاجرانی از مدیران پرسپولیس

جزئیات فروش قسطی مسکن مهر پردیس

واکنش مربی جدید استقلال به پرسپولیسی بودنش

برانکو از پرسپولیس به فیفا شکایت کرده است

شهید «خاوری» شناسایی شد + عکس

نمره شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت و تاب آوری

"محمد مرسی" در کجا دفن شد؟

شکایت فدراسیون والیبال لهستان از ایران

آذری: شفر در حقم بی انصافی کرد

راز چمدان دلاری که وکیل برانکو نگرفت

«خاوری» شناسایی شد + عکس

خبر بد برای فرشاد احمدزاده

واحد 143 متری در تهران، 480 میلیون تومان

برانکو زیر توافق با الاهلی مصر زد

مجلس از توضیحات وزیر ارتباطات قانع نشد

شکست سنگین ژاپن مقابل شیلی در کوپا آمه‌ریکا

جانشینی برانکو جرات می‌خواهد

سرنوشت فرزند نامشروع یک فوتبالیست

نادری از پرسپولیس می‌رود

برانکو زیر توافق با الاهلی زد

اولین اقدام برانکو در الاهلی

اتفاق جالب در حاشیه عیادت دایی از پروین

جزئیات قرارداد اغوا کننده برانکو

آیا مهم‌ترین پرونده قاچاق خوزستان متوقف شد؟ +عکس