پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

دهه شصتی‌ها سن بیکاری را بالا بردند اخبار محرمانه از منابع ديگر

دهه شصتی‌ها سن بیکاری را بالا بردند

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال 1396 نسبت به سال قبل 0.9 واحد افزایش داشت اما در همین سال جمعیت بیکار 0.2 درصـد افـزایش داشته است و بازه سنی تراکم بیکاران با افزایش سن دهه شصتی‌ها بالا رفته است.
به گزارش مشرق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌هایی از گزارشی که اخیرا از تحولات اقتصادی کشور در سال 1396 منتشر کرده، به بررسی جمعیت و اشتغال در این سال پرداخته است.
این گزارش اشاره می‌کند: براساس بـرآورد مرکـز آمـار ایـران، جمعیـت کشـور در ســال 1396 بــه 81.1 میلیــون نفــر رســید. ســهم مــردان از کـل جمعیـت کشـور 50.6 درصـد و ضـریب شهرنشـینی 74.4 درصد بوده است. همچنین، در این سال نسبت جنسـی جمعیـت کـه نسـبت مـردان بـه زنـان را نشـان مـیدهـد، معـادل 102.6 بوده است.
بیشتر بخوانید:
بیمه بیکاری در سال 98 چقدر است؟
در ســال 1396 ،تعــداد خانوارهــا در کــل کشــور 24.7 میلیون خانوار بود که 18.6 میلیون خـانوار در منـاطق شـهری و 6.1 میلیون خانوار در مناطق روستایی سکونت داشتند. مطابق گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیـروی کار در سال 1396، جمعیت قعال اقتصادی 26.6 میلیـون نفـر برآورد گردید که در مقایسه با سال قبل از آن 3.1 درصد افزایش نشان میدهد. در این سال جمعیت فعال زنان و مردان به ترتیب 6.9 درصد (معادل 0/340 هزار نفر) و 2.2 درصد معادل (457.3 هزار نفر) افزایش داشتند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال 1396 با 0.9 واحد درصد افـزایش بـه 40.3 درصـد رسید که از میانگین این نرخ طی سالهـای 95-1384 ( معـادل 38.6 درصد) بـالاتر اسـت. انتظـارات مثبـت نسـبت بـه شـرایط اقتصادی کشور پـس از توافقـات بـین‌المللـی، بهبـود نـرخ رشـد اقتصادی به همراه فعال شدن جمعیت غیـر فعـال (بـه ویـژه ورود دانشجویان فارغ‌التحصیل به بازار کار) و امید به یـافتن شـغل در شرایط جدید، در افزایش انگیزه نیروی کار برای حضـور در بـازار کار موثر بوده است. همچنین، نـرخ مشـارکت زنـان و مـردان در سال 1396 به ترتیب 16.0 و 64.5 درصد بود که در مقایسـه بـا سال قبل از آن 1.1 و 0.4 واحد درصد افزایش نشان میدهد.
موجودی اشتغال کـل کشـور در سـال 1396 بـه 23.4 میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن 790.6 هـزار نفـر (3.5 درصد) افزایش داشت.
بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال 1396 در بخش خدمات به میزان 452.5 هزار شغل بود. در بخش‌هـای صـنعت و کشاورزی نیز به ترتیب 287.6 و 48.9 هزار شغل ایجاد شد.در این سال سهم بخشهای خدمات، صنعت و کشـاورزی از کل شاغلین به ترتیب معـادل 50.4 ،32.0 و 17.6 درصـد بـود.
مقایسه سهم‌های مذکور با سال قبل از آن به ترتیـب نشـان‌دهنـده افزایش 0.3 و 0.1 واحد درصدی سهم بخشهای خدمات و صنعت و کاهش 0.4 واحد درصدی سهم بخش کشاورزی است.
تفکیـک شـاغلان اضـافه شـده برحسـب جنسـیت نشـان می‌دهد کـه از مجمـوع 790.6 هـزار شـغل ایجـاد شـده در سـال1396،تعداد 476.2 هـزار شـغل بـه موجـودی اشـتغال مـردان و 314.3 هزار شغل به موجودی اشتغال زنان اضـافه شـده اسـت. بـا اضافه شدن موجودی اشتغال زنان در سه سال اخیر، سهم اشـتغال زنان از کل شاغلان کشور از 14.5 درصد در سال 1393 بـه 17.9درصد در سـال 1396 افـزایش یافتـه اسـت؛ لـذا مـی‌تـوان گفـت تحولات بازار کار در سه سال اخیر به نفع اشتغال زنان بوده است.
در سال 1396 ، نرخ بیکاری کشور توسط مرکز آمار ایـران 12.1 درصد برآورد شد که نسبت بـه سـال قبـل از آن 0.3 واحـد درصد کاهش نشان میدهد.
کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افـزایش بیشتر تقاضای نیروی کار (جمعیت شاغل) در مقایسـه بـا افـزایش عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) بوده اسـت. ایـن نـرخ در منـاطق شهری با 0.3 واحد درصـد کـاهش بـه 13.4 درصـد و در منـاطق روستایی نیز با 0.7 واحد درصد کاهش به 8.2 درصد رسید.
در سال مورد بررسی، نـرخ بیکـاری زنـان بـا 0.9 واحـد درصـد کـاهش نسـبت بـه سـال قبـل از آن بـه 19.8 درصـد و نــرخ بیکــاری مــردان بــا 0.3 واحــد درصــد کــاهش بــه 10.2 درصد رسید.
در سال 1396 ،جمعیت بیکار با 0.2 درصـد افـزایش در مقایسه با سال 1395 بـه 3210.2 هـزار نفـر رسـید. همچنـین، جمعیت بیکار جوانان 29-15 و 24-15ساله به ترتیـب بـا 3.9 و 3.4 درصـد کـاهش همـراه بـود. سـهم بیکـاران در گـروه سـنی 29-15ساله از کل بیکـاران از 72.0 درصـد در سـال 1384 بـه 54.7 درصد در سال 1396کـاهش یافتـه اسـت. رونـد کاهشـی سهم مذکور عمدتاً به دلیل عبـور از اوج جمعیتـی دهـه 1360 و افزایش سن بیکاران است. همچنین، تعداد بیکاران در گروه سنی 29-25ساله از 564 هزار نفر در سال 1384 به 916 هزار نفر در سال 1396 افزایش یافته است.
در سال 1396 ،مبلغ 23386 میلیـارد ریـال تسـهیلات اشتغالزایی از منابع قرض‌الحسنه بانکهـا و موسسـات اعتبـاری غیر بانکی پرداخت شد. از رقم مذکور، 20589 میلیـارد ریـال در قالب «تبصره 16» قانون بودجـه سـال 1396کـل کشـور بـرای اشتغال مـددجویان کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان بهزیستی و الباقی برای متقاضیان مشاغل خانگی اختصاص یافت.
محدودیت منابع قرضالحسنه بانکهـا و اختصـاص آن بـه سـایر موارد مصرح در قانون بودجه کشور، نظیر ازدواج جوانـان و آزادی زنــدانیان، در پــایین بــودن عملکــرد بانــکهــا در تســهیلات اشتغالزایی قرض‌الحسنه موثر بوده است.
علاوه بر موارد مذکور، مطابق «آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 ،«مقرر شده بود مبلغ 200 هزار میلیـارد ریـال تسـهیلات بـانکی بـه طـرح‌هـای اشتغالزای ذیل برنامه «اشتغال فراگیر» (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1396 ) از منابع بانکهای عامل منتخب پرداخت گردد. به رغم وجود برخـی مشـکلات اجرایـی از جملـه عدم دسترسی به سامانه الکترونیکـی وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی و تاخیر در معرفی طرحهـای اشـتغالزا بـه بانـک‌هـای عامل، بررسی آخـرین عملکـرد اجـرای ایـن طـرح نشـان دهنـده پرداخت بالغ بر 1200 میلیارد ریال تسهیلات تا اسفندماه 1396 توسط بانکهای عامل منتخب مـیباشـد. همچنـین، بـا تصـویب «قـانون حمایـت از توسـعه و ایجـاد اشـتغال پایـدار در منـاطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسـعه ملـی» در سال 1396 ،به صندوق توسعه ملـی اجـازه داده شـد تـا معـادل ریالی 1500 میلیون دلار از منابع صندوق به صـورت تلفیقـی بـا منابع بانکی، جهت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در روسـتاها و شـهرهای زیـر 10 هـزار نفـر جمعیـت با اولویت مناطق مـرزی و عشـایری صـرف گـردد کـه تـا پایـان سال 1396 معادل 25 درصد آن بین بانـکهـای عامـل تسـهیم گردید. با توجه به تهیه دستورالعمل اجرایی پرداخـت تسـهیلات در ماههای پایانی سال، پرداخت تسهیلات در قالب قانون فوق تـا پایان سـال 1396 عملکـرد چنـدانی نداشـته و بـه سـال 1397منتقل شده است.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اعتراف تلخ مربی استقلال

12 ساعت جدال با مرگ در قبر

راه‌اندازی کلاس‌های درس در مناطق سیل‌زده با تاکید رئیس‌جمهور

شلیک 10 تیر برای دستگیری زورگیران پایتخت

زنی که 5 ماه بعد از کما، اولین بار نوزادش را دید +عکس

ازدواج دو زوج سیل‌زده کمپ اسکان اضطراری +عکس

گروه نزدیک به داعش تهدید به آتش زدن کلیسا کرد

کسی حریف این ارتش نیست؛ نه دشمن نه سیل

کشف جسد زن 50 ساله در کانال آب کشاورزی

هشدار حشدالشعبی در مورد تحرکات آمریکایی‌ها در مرز عراق

جولان بازیگر هتاک در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

شکست سنگین فولاد مقابل نفتی‌های آبادان

در دیدار فرستاده ویژه پوتین و اسد چه گذشت؟

ذوق‌زدگی رادیو سیا از اظهارات دو نماینده فراکسیون امید

جسد بی‌جان کودک 4 ساله از کانال دهرود مشهد پیدا شد

انتشار اولین تصاویر عناصر بازداشتی اماراتی در ترکیه

ذوق‌زدگی رادیو سیا از پرت و پلا گویی دو نماینده فراکسیون امید

3 هوادار تراکتورسازی دچار حمله قلبی شدند

فرمانده اسرائیلی: حزب‌الله روزانه توان شلیک 1000 موشک را دارد

حمله شدید مقتدی صدر به فرقه‌های وهابی و سلفی

صدور حکم جایگزین زندانیان برای کمک به سیل‌زدگان

فرکی: از پیروزی مقابل تراکتور خوشحالیم

پدربزرگ بی‌احتیاط موجب مرگ نوه 4 ساله شد

شاخ به شاخ خونین پژوها +عکس

هدیه سردار سلیمانی به خواهر شهید مدافع حرم +عکس

مصاحبه جنجالی سرمربی تیم ملی امید

شلیک ده تیر برای دستگیری متهمان در تهران

چندین مصدوم در ورزشگاه یادگار امام تبریز!

اعلام حالت فوق‌العاده در آبادان برای سه روز

مصدومیت بیش از 50 نفر در درگیری هواداران تراکتورسازی

پرتاب سنگ هواداران تراکتورسازی

پاسخ رئیس کنگره به سوالی درباره استیضاح ترامپ

غایبان استقلال مقابل الهلال مشخص شدند

هواداران تراکتور یک مامور و چندین نفر دیگر را مجروح کردند +عکس

درگیری فیزیکی هوادار تراکتورسازی با شجاعی

اظهارات مدیرعامل استقلال درباره فرشید باقری

آماده‌باش کامل تهران برای مقابله با حوادث احتمالی

مخالفت باشگاه استقلال با درخواست شفر

98 درصد پلدختر گل‌روبی شد

قیمت طلا روی "شیب ملایم"

اطلاعات رانندگان تاکسی‌اینترنتی معروف هک شد

همه خسارات را جبران می‌کنیم/ مدیریت غلط سدها عامل سیل خوزستان بود/ تمام مسکن مورد نیاز را تا پایان سال می‌سازیم

این غذاها را پس از 30 سالگی مصرف نکنید

پنجعلی: از حرف‌های یحیوی آتش گرفتم

نگرانی پرسپولیسی‌ها از خبر برانکو

سانحه برای مداحان حاضر در مناطق سیل‌زده/ «حسین سازور» در آی‌سی‌یو

لیست خرید 5 نفره رونالدو به یووه

الماس استقلال رفتنی است؟

شکایت فروزان از مالک تراکتور و دو نماینده مجلس

کره‌ منتظر امضای نهایی برای رویارویی با ایران