آخرین اخبار

ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 260 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﮑﺮﺩﻩ ! ؟ اخبار محرمانه از منابع ديگر

ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 260 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﮑﺮﺩﻩ ! ؟

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - سايت اصلاح طلب كلمه در مطلبى نوشت: ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ 537 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ 260 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺣﻮﺯﻭﯼ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ . كلمه مى افزايد: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺩﻋﻮﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﺯﺩﻩﺍﯾﻢ ! ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، 260 ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ؟ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﻋﻮﺗﯽ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺟﺰﻭ 260 ﻧﻔﺮﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ اين سايت در ادامه سوال خود نوشت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ، ﮐﺪﺍﻡ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺳﺖ؟ كلمه مطالب مطرح شده توسط مسئولان برگزارى آزمون اجتهاد را ﺩﻻﯾﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺵ دانسته و اين نهادها را ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻪﯼ ﺧﻮﺩى عنوان كرده است. اين سايت براى اثبات ادعاى خود نوشت: اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 89 ﻧﯿﺰ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﺩﺳﺘﻐﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ‏« ﭘﺴﺖ ﺩﻋﻮﺕﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‏» . ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 92 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﻢ ! ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺭﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻭ ﺑﯽﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺘﯽ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻣﻀﺤﮏ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺬﻑ ﺑﯽﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ؟ كلمه در ادامه اورده است: ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﯼ ﺩﺭ ﻗﻢ ﮐﻪ ﺩﺭزﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ، ﺷﻠﻮﻍﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼﺱ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ . اين سايت در پايان در واكنش به اظهارات شخصيت هاى سياسى اصولگرا درباره وجود فتنه اى بزرگتر در آينده، مدعى شد: ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

استارت آپ «girlsup» در ایران چه می‌کند؟+تصاویر

ماجرای کشف بمب مشکوک در نجف‌آباد چه بود؟

ترامپ: در اکتبر خواهید دید که با برجام چه خواهم کرد

چرا توفان سعوديها پايان يافت؟

دستيار ويژه روحاني: هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي انتخابات 96 است/مي‌خواهند دولت را سرگرم کنند

جعل مدارک دانشگاهي سوريه در ترکيه!

اي پي: سخنگوي دستگاه قضائي ايران از احتمال مبادله زندانيان با آمريکا سخن به ميان آورد

تد کروز :برجام را پاره پاره مي کنم/کنار اسراييل مي ايستم

احمدي نژاد: اصلاح طلب و اصولگرا از بازگشت من ترسيده اند

دونالد ترامپ :ايراني ها مذاکره کنندگاني بزرگ هستند

نام احمدي نژاد در ليست افشاگري مالياتي بر حسب يک شنيده!

نگراني هواداران سعودي از حضور کلاه سبزهاي ايراني در سوريه

فايننشال تايمزازاقدامات عربستان سعودي براي کاهش صادرات نفت ايران پرده برداشت

"ايران دشمن ابدي "

هفته‌نامه يا‌لثارات `از اين هفته دوباره منتشر مي‌شود`

پوشش مهمانداران زن ايرفرانس در پرواز به ايران `مساله‌ساز` شد

نبرد بي امان بين دو اردوگاه قدرت در ايران

حفر کانال و خاکريز در بستر درياچه هامون توسط دولت افغانستان

مقام کُرد عراقي: زمان جدايي کردستان از بغداد فرا رسيده است

نشريه اماراتي: ايراني ها در صدد خريد املاک در دمشق هستند

جروزالم پست: برکناري يک عضو مسلمان حزب کارگر انگليس به علت انتشار مطالبي عليه يهوديان

صلح و ثبات در سوريه به کاهش حمايت آمريکا از تروريسم بستگي دارد.

رفسنجاني ارائه ليست براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري را رد کرد

خريد کم سابقه نفت ايران توسط کره جنوبي

يك نظر سنجي قابل تامل براي مجلس دهم(تهران)

يك كانال تلگرامي اصلاح طلب مدعي شد كه قاليباف ستاد ضد دولت ايجاد كرده است.

موسسه آماري اي بي ائي اس: ايراني ها معتقدند پس از برجام دولت به فساد توجه خواهد کرد

جامعه مدرسين خط پايداري در قم را تضعيف و خط علي لاريجاني را تقويت كرد

ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪﻩﯼ

انتقاد تلويحي سايت ضدانقلاب خودنويس از اکبرگنجي

ليست نهايي اصولگرايان منتشر شد

ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯿﻪ خطاب به هاشمي رفسنجاني

خط بطلان بر ادعاي جمهوريخواهان درباره ريگان و گروگان ها در ايران

ضربه روبل به اسراييل

رقابت بين ايران و عربستان سعودي همچنان ادامه دارد

خشم ايتالياييها ازپوشانده شدن مجسمه‌هاي برهنه براي خوشايند هيئت ايراني

تهران به بخش تجاري اروپا جان تازه اي دميد

دبيرکل «جبهه پايداري»: اگر بنا بر امر به معروف فيزيکي بود٬ هاشمي و خاتمي را تکه پاره مي‌کرديم

ادعاهاي يک سايت نزديک به سران فتنه در مورد حمله کنندگان به سفارت عربستان

ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 260 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﮑﺮﺩﻩ ! ؟

واكنش مادر سعيد زينالي به اظهارات محسني اژه‌اي

نيويورک پست/ايران بار ديگر از خط قرمزها رد شد و اوباما چشم پوشي کرد

نيويورک تايمز: تيره شدن روابط با عربستان معضل پيش روي آمريکا

الحيات: تنگه هرمز خط قرمز غرب است، ايران آن را تهديد نخواهد کرد

انتقاد برخي ائمه جمعه به اظهارات نهاونديان

شوراي امنيت بيانيه اي مطبوعاتي ضد ايران صادر کرد

توماس فريدمن بعد از سفر به رياض: عربستان در شرف تحولي شگرف است

جيش الاسلام در سوريه رهبر جديد گروه را اعلام کرد

سياستمدار شيعي از اختلاف بر سر فرماندهي شبه نظاميان بسيج مردمي در عراق خبر داد

پايداري: رياست عارف بر مجلس آينده را مي پذيريم اما لاريجاني، هرگز